Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1745-67-309-00

Machine: CS-20

Description: Spur gear 1745-67-309-00 for CS-20 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1745-67-310-00

Machine: CS-20

Description: Spur gear 1745-67-310-00 for CS-20 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-80-351-01

Machine: HG-500

Description: Spur gear 2741-80-351-01 for HG-500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-80-379-10

Machine: HG-500

Description: Spur gear 2741-80-379-10 for HG-500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-80-392-00

Machine: HG-500

Description: Spur gear 2741-80-392-00 for HG-500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-80-394-00

Machine: HG-500

Description: Spur gear 2741-80-394-00 for HG-500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-80-906-00

Machine: HG-500

Description: Spur gear 2741-80-906-00 for HG-500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Brand No: 1742-67-259-11

Part No: 1742-67-259-13

Machine: HT-20SII

Description: Spur gear 1742-67-259-13 (6mm) for HT-20SII machine 1742-67-259-11
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1642-40-321-40

Machine: CA-23

Description: Spur gear 1642-40-321-40 (6mm) for CA-23 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1745-99-385-00

Machine: HT-20RIII

Description: Spur gear 1745-99-385-00 (6mm) for HT-20RIII machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1745-99-391-00

Machine: CS-25

Description: Spur gear 1745-99-391-00/97mm for CS-25 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1745-40-102-03

Machine: CS-20

Description: Spur gear W/40-202-02 set 1745-40-102-03 for CS-20 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Brand No: 1745-40-322-10

Part No: 1745-40-322-11

Machine: NR 20-3

Description: Spur gear 16Pos. VDI30 1745-40-322-11-03 for NR 20-3 machine 1745-40-322-10
Brand: HITACHI SEIKI

Brand No: 2752-71-337-21

Part No: 2752-71-337-22

Machine: HG400III

Description: Spur gear 2752-71-337-22 for HG400III machine 2752-71-337-21
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-10-372-01

Machine: HG 500

Description: Spur gear 2741-10-372-01 for HG 500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-10-373-02

Machine: HG 500

Description: Spur gear 2741-10-373-02 for HG 500 machine
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2741-10-378-01

Machine: HG 500

Description: Spur gear 2741-10-378-01 for HG 500 machine